Info Buzzer
יומן אירועים
שישי 20 מרץ 2020 19:12
כאן 11
|
שאול אמסטרדמסקי - מספר על עוד החרגה בתקנות לשעת חירום: ברגע זה הופץ בנוסח החדש של התקנות אם כמה תיקונים כמו מפעלי ייצוא שיוחרגו וימשיכו לפעול, זה בעקבות לחץ של התאחדות התעשיינים על משרד האוצר. הוחרגו אינטל, כי"ל, חברות פלסטיק וחברות הייטק גדולות
שאול אמסטרדמסקי