Info Buzzer
מדברים ברדיו
ראשון 22 מרץ 2020 12:34
רדיו קול רגע
|
04-6767122
נתנאל היימן -מנהל אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים : שר האוצר דיבר אך אין יישום בשטח. עסקים מקבלים דחיות מהבנקים. על הארנונה ותשלום מיסים.