עמוד מס' 7   כתבה מס' 1   מוסף:   זו הדרך עיתון:   36572242 זיהוי:   17/04/2013 תאריך פרסום: