עמוד מס' 2   כתבה מס' 0   לקט-משרד החינוך מוסף:   לקטים עיתון:   38967287 זיהוי:   29/09/2013 תאריך פרסום: