עמוד מס' 28   כתבה מס' 2   משפחה-חדשות של הציבור החרדי מוסף:   משפחה עיתון:   39852853 זיהוי:   25/11/2013 תאריך פרסום: