עמוד מס' 30   כתבה מס' 1   מוסף:   שבתון עיתון:   41913949 זיהוי:   04/04/2014 תאריך פרסום: