עמוד מס' 60   כתבה מס' 3   משפחה-השבועון לבית היהודי מוסף:   משפחה עיתון:   43530179 זיהוי:   24/07/2014 תאריך פרסום: