עמוד מס' 27   כתבה מס' 1   מוסף:   ידיעות אשקלון עיתון:   43539614 זיהוי:   25/07/2014 תאריך פרסום: