עמוד מס' 32   כתבה מס' 3   בשבע-מתחלף ירושלים מוסף:   בשבע - השבועון לציבור הדתי עיתון:   43551291 זיהוי:   24/07/2014 תאריך פרסום: