עמוד מס' 2   כתבה מס' 6   המודיע - כותרת מוסף:   המודיע עיתון:   43572603 זיהוי:   28/07/2014 תאריך פרסום: