עמוד מס' 36   כתבה מס' 1   מוסף:   מודיעין news עיתון:   43727924 זיהוי:   07/08/2014 תאריך פרסום: