עמוד מס' 23   כתבה מס' 1   מוסף:   שעה טובה עיתון:   43730955 זיהוי:   07/08/2014 תאריך פרסום: