עמוד מס' 14   כתבה מס' 1   מוסף:   זה אשר עיתון:   45303581 זיהוי:   20/11/2014 תאריך פרסום: