עמוד מס' 75   כתבה מס' 3   מוסף:   בעמק וברמה עיתון:   47391670 זיהוי:   08/04/2015 תאריך פרסום: