Info Buzzer
משדר מיוחד
שני 28 דצמבר 2020 12:58
קשת 12
|
03-7676000
מרדכי אלישע, הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה: על תפקיד הממשלה מול המעסיקים בפיתרון משבר התעסוקה. ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות החדשה על ההבדלים בתפוקה בין הארץ לעולם והסיבות לכך. דפנה אבירם ניצן, מנהלת מרכז ממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי והפורום
דובי אמיתי