Info Buzzer
החזית הכלכלית
שני 05 פברואר 2024 18:03
גלי צה"ל
|
03-5126666
נושאי התכנית - הגשת תקציב המדינה לשנת 2024; החלטת הבנקים הישראלים - בהוראת ארה"ב - להקפיא את חשבונותיהם של 4 מתנחלים לאחר שנאשמו - לכאורה - באלימות כלפי פלשתינאים; ההסכם החדש בין משרד האוצר להסתדרות, ולנשיאות