Info Buzzer
העולם הבוקר
שישי 12 יולי 2019 06:50
רשת 13
|
03-7690000
יואל אבן - מנכ"ל מוריה ,החברה לפיתוח ירושלים : הסדרי תנועה חדשים בירושלים , בכניסה לירושלים בפרט. שיתופי פעולה בין משרד התחבורה , המשטרה ועיריית ירושלים. בעתיד - עוד רכבות קלות .
אברי גלעד
טלי מץ